BADANIA NAUKOWE

Resweratol

Resweratrol jest polifenolem o strukturze chemicznej zbliżonej do żeńskiego hormonu – estrogenu1,2. Występuje on naturalnie w dwóch formach: cis- i trans1,2,3. W dużych ilościach można go znaleźć w czerwonym winie, skórce winogron i korzeniu Rdestowca ostrokończystego (Polygonum cuspidatum)1,2,3,4. Synteza resweratrolu w roślinach jest związana z funkcjami ochronnymi, w odpowiedzi na uszkodzenia, promieniowanie słoneczne2 czy atak patogenów3. U roślin identyfikuje się przede wszystkim formę trans-resweratrolu, która może być glikolizowana, co zapewnia stabilność i biodostępność związku w roślinie2.

Transresweratrol jest dobrze tolerowany przez ludzi. Udowodniono, że przyjmowanie dawek nawet do 5g na dobę przez krótki czas nie jest toksyczne2,4,5. Co więcej, wykazano, że długotrwałe stosowanie niskich dawek (8 mg/doba) przez długi okres czasu minimalizuje sercowe czynniki ryzyka6. Dowiedziono, że jest głównym składnikiem wina odpowiedzialnym za „paradoks francuski”3– Francuzi, pomimo diety bogatej w sery i dużego spożycia wina, znacząco rzadziej cierpią na zawał serca1,5. Wykazuje synergię z kwercetyną. Transresweratrol jest dobrze absorbowany, pomimo słabej rozpuszczalności w wodzie6,7, a jego najwyższe stężenie w ustroju obserwuje się po 30 do 90 minutach2,5. Metabolizm resweratrolu w organizmie przebiega szybko2, dlatego warto łączyć go z piperyną, która zwiększa jego biodostępność i wydłuża czas działania4.

Resweratrol ma zdolność modulowania różnych szlaków sygnałowych w skali mikromolekularnej2, przez co działa kompleksowo na fizjologię komórek. Oddziałuje on z wieloma biocząsteczkami, takimi jak cyklooksygenazy i lipooksygenazy, kinazy, sirtuiny, czynniki transkrypcyjne, cytokiny, polimeraza DNA i inne2. Przekłada się to na szereg aktywności fizjologicznych związanych z ochroną układu sercowo-naczyniowego, inhibicją agregacji płytek krwi, działaniem przeciwzapalnym1, a także obniżeniem poposiłkowego poziomu glukozy we krwi2,7.

Badania in vivo na modelach ssaczych pokazują, że wyższe dawki resweratrolu mają działanie przeciwnowotworowe. Jest to efektem indukcji apaptozy w komórkach rakowych poprzez regulację aktywności kaspaz 9, 8, 7 i 3 oraz białka p53 i polimerazy PARP3. Moduluje on cykl komórkowy, aktywność kinaz białkowych i czynników transkrypcyjnych oraz metastazę i rozwój komórek nowotworowych2,7. Uważa się, że resweratrol może powodować supresję podziałów komórkowych w raku piersi, płuc, wątroby, szpiku kostnego, prostaty, skóry, żołądka, okrężnicy i trzustki1,2. Resweratrol wpływa na różne wewnątrzkomórkowe przekaźniki, uczestniczące we wszystkich stadiach ontogenezy: inicjacji, aktywacji i progresji7. Zahamowanie na etapie inicjacji wynika z antyoksydacyjnej aktywności, poprzez usuwanie wolnych rodników i ochronę DNA przed mutacjami. Przyspiesza też detoksykację organizmu z czynników kancerogennych, ponieważ blokuje aktywność enzymów wiążących aromatyczne węglowodory1. Z drugiej strony, resweratrol inhibuje rozwój komórek nowotworowych, zatrzymując je w fazie G1/S8, dzięki ograniczeniu aktywności polimerazy DNA2 i reduktazy rybonukleinowej1. W ostatniej fazie onkogenezy działa poprzez indukcję apoptozy1,3,7 oraz redukcję unaczynienia nowotworu1,7, hamując produkcję mediatorów dla procesu angiogenezy1,3.

Bibliografia:

  1. Aggarwal B.B., Bhardwaj A., Aggarwal R.S., Seeram N.P., Shishodia S., Takada Y. Role of resveratrol In prevention and therapy of cancer: Preclinical and clinical studies. Anticancer Research 2004, 24, 2783-2840.
  2. Kuršvietienė L., Stanevičienė I., Mongirdienė A., Bernatonienė J. Multiplicity of effects and health benefits of resveratrol. Medicina 2016, 52, 148-155.
  3. Han G., Xia J., Gao J., Inagaki Y., Tang W., Kokudo N. Anti-tumor effects and cellular mechanism of resveratrol. Drug Discoveries & Therapeutics 2015, 9 (1), 1-12
  4. Jeremy J. Johnson J.J, Nihal M., Siddiqui I.A., Scarlett C.O., Bailey H.H., Mukhtar H., Ahmad N. Enhancing the bioavailability of resveratrol by combining it with piperine. Molecular nutrition & food research 2011, 55 (8), 1169-1176.
  5. Cottart C-H. Nivet-Antoine V., Laguillier-Morizot C., Beaudeux J.-L. Resveratrol bioavailability and toxicity in humans. Molecular nutrition & food research 2010, 54, 7-16.
  6. Tomé-Carneiro J., Gonzálvez M., Larrosa M., Yáñez-Gascón M.J., García-Almagro F.J., Ruiz-Ros J.A., García-Conesa M.T., Tomás-Barberán F.A., Espín J.C. One-Year Consumption of a Grape Nutraceutical Containing Resveratrol Improves the Inflammatory and Fibrinolytic Status of Patients in Primary Prevention of Cardiovascular Disease. The American Journal of Cardiology 2012, 110 (3), 356-363.
  7. Elshaer M., Chen Y., Wang X.J., Tang X. Resveratrol: An overview of its anti-cancer mechanism. Life sciences 207 (2018), 340-349.
  8. Varoni E.M., Lo Faro A.F., Sharifi-Rad J., Iriti M. Anticancer molecular mechanism of resveratrol. Frontiers in Nutrition 2016, 3 (8).