Regulamin Programu Lojalnościowego Kolagen PH

Regulamin Programu Lojalnościowego
organizowanego przez Kolagen NCN Polska sp. z o.o.
dla Przedstawicieli Handlowych

§ 1.
Definicje

1. Organizator - podmiot organizujący Program, którym jest Kolagen NCN Polska spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90 – 557) przy ul. Andrzeja Struga 78, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000568955, NIP: 7272796910, REGON: 362107571, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pełniąca rolę Przedstawiciela Handlowego sprzedającego towary Organizatora na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innego dowolnego stosunku prawnego. Przedstawicielem Handlowym Organizatora jest osoba wykonująca pracę polegającą na sprzedaży Towarów Organizatora do Punktów Sprzedaży Detalicznej oraz Klientów Indywidualnych, na terenie całego kraju.
3. Towar – towary sprzedawane w ramach prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej.
4. Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
5. Program - Program Lojalnościowy przeprowadzany przez Organizatora.
6. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi w zamian za sprzedaż Towarów Organizatora.
7. Punkt Sprzedaży Detalicznej – każdy przedsiębiorca nabywający Towary Organizatora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
8. Klient Indywidualny – każdy nabywca Towarów Organizatora, bez względu na cel nabycia.
9. Nagroda - nagroda, którą uczestnik zamówi u Organizatora. Nagroda wydawana jest Uczestnikowi za Punkty zebrane w ilości wskazanej przez Organizatora.
10. Kupon Konkursowy – kupon konkursowy wypełniany przez Uczestnika programu, stanowiący integralną część Katalogu.
11. Katalog – katalog nagród, które Uczestnik może otrzymać za uzyskane w Programie punkty.

§ 2.
Postanowienia ogólne

1. Celem Programu jest motywowanie Uczestników do intensyfikacji pracy polegającej na zwiększeniu sprzedaży Towarów Organizatora Punktom Sprzedaży Detalicznej oraz odbiorców indywidualnych.
2. Przedstawiciele Handlowi są nagradzani za działalność wskazaną w § 2 ust. 1 Regulaminu.
3. Program realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.12. 2017 r.
4. Uczestnik może przystąpić do udziału w Programie w dowolnym momencie jego trwania.
5. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i nieodpłatne.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie. Kończąc Program Organizator wyznacza Uczestnikowi termin 30 dni na wymianę zgromadzonych punktów na Nagrodę. Punkty zebrane przez Uczestników w czasie trwania Programu, a nie wymienione na Nagrody w terminie udzielonym przez Organizatora tracą ważność.
7. Regulamin, zmiany do niniejszego Regulaminu i inne materiały dotyczące treści Regulaminu, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu będą dostępne na stronie internetowej firmy (www.kolagen-ncn.pl).
8. Program nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii promocyjnej, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 3.
Przystąpienie do Programu

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest:
a) akceptacja Regulaminu, poprzez złożenie własnoręcznego podpisu w odpowiednim miejscu Katalogu z nagrodami (przedostatnia strona)
b) podanie danych identyfikacyjnych, rozumiane jako wypełnienie Kuponu konkursowego znajdującego się w Katalogu (przedostatnia strona),
c) zebranie kopii faktur zakupowych lub paragonów potwierdzających sprzedaż przez Uczestnika towarów na rzecz Punktów Sprzedaży Detalicznej lub Klientów indywidualnych,
d) przesłanie Kuponu konkursowego wraz z kopią faktur lub paragonów i Katalogiem na adres korespondencyjny Organizatora: Kolagen NCN Polska sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 78, 90-557 Łódź.
2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 regulaminu skutkuje nieważnością przystąpienia do Programu.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

§ 4.
Przyznawanie punktów

1. Uczestnik otrzymuje punkty za każdy Towar sprzedany na rzecz Punktu Sprzedaży Detalicznej lub Klienta Indywidualnego.
2. Za jedną sztukę Towaru sprzedanego przez Uczestnika otrzymuje on jeden punkt.
3. Organizator odlicza punkty w przypadku zwrotu Towaru przez Punkt Sprzedaży Detalicznej lub Klienta Indywidualnego, a także dokonywania korekt skutkujących zmniejszeniem sprzedaży stanowiącej podstawę obliczenia punktów.
4. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów można je wymienić na nagrody z Katalogu, który Organizator udostępnia Uczestnikowi.

§ 5.
Nagrody

1. Organizator przyznaje Uczestnikowi Nagrodę w zamian za zebrane przez Uczestnika punkty.
2. Warunkiem koniecznym otrzymania Nagrody przez Uczestnika jest zebranie liczby punktów odpowiadającej ilości punktów przypisanych w Katalogu do konkretnej Nagrody.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
4. Uczestnik otrzymuje nagrodę na podstawie Kuponu Konkursowego wypełnionego zgodnie ze wskazówkami zawartymi w jego treści przesłanego wraz z Katalogiem i kopią faktur potwierdzających nabycie odpowiedniej ilości Towarów na adres Organizatora.
5. Zmiana lub rezygnacja ze złożonego zamówienia na nagrodę nie są możliwe.
6. Zamówienie na nagrodę realizowane jest w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia przez Organizatora.
7. Wizualizacja Nagród oferowanych w Katalogu i ich wyposażenie mogą się różnić od wydanych Uczestnikowi ze względów technicznych. Różnica w barwie, odcieniu lub wyposażeniu Nagrody nie stanowi podstawy reklamacji.
8. W przypadku braku dostępności określonej Nagrody z Katalogu z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zachowuje prawo do zaoferowania Uczestnikowi innej Nagrody możliwie zbliżonej swoją charakterystyką i przeznaczeniem do Nagrody pierwotnie wskazanej przez Uczestnika.
9. Ewentualny podatek lub opłaty związane z uzyskaniem Nagrody spoczywają na Uczestniku, który nagrodę uzyskał.
10. Nagroda przesyłana jest bezpłatnie na adres wskazany na Kuponie Konkursowym. Uczestnik obowiązany jest informować Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych wskazanych na Kuponie Konkursowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania wynikający z niedokonania przez Uczestnika aktualizacji danych.
11. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
12. Informacje o Nagrodach wskazane w Katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
13. Organizator zachowuje prawo aktualizowania, w każdym czasie, oferowanych Nagród, w tym usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych, czasowego wstrzymania wydania Nagród, zmiany rodzajów i wartości punktowych Nagród, w szczególności w celu zapewnienia atrakcyjności Programu, jak również z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie przez Organizatora poprzez stronę internetową Organizatora: www.kolagen-ncn.pl.

§ 6.
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Programem mogą być kierowane na adres Organizatora: Kolagen NCN Polska sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 78, 90-557 Łódź z dopiskiem „Program Lojalnościowy – Reklamacja” przed upływem czasu trwania Programu, a także po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty jego zakończenia. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu podlegają odrzuceniu.
2. W reklamacji należy szczegółowo opisać zgłaszane zastrzeżenia, a w razie potrzeby do reklamacji załączyć dowody na ich potwierdzenie.
3. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Decyzje w sprawie zasadności reklamacji i sposobie jej załatwienia podejmuje Organizator w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

§ 7.
Ochrona danych osobowych

1. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem Programu odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135).
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych skutkuje automatycznym wykluczeniem z udziału w Programie. Dane osobowe Uczestników podlegają przetwarzaniu w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu i wydawania Nagród.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, a także cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z uczestnictwem w Programie jest Organizator.

§ 8.
Postanowienia końcowe

1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora: www.kolganen-ncn.pl
2. Organizator zawiadamia Uczestników o zmianach wprowadzonych do Regulaminu poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu Regulaminu na swojej stronie internetowej.
3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnej prośby na adres korespondencyjny Organizatora: Kolagen NCN Polska sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 78, 90-557 Łódź. Z momentem złożenia takiego oświadczenia woli punkty zgromadzone przez Uczestnika zostają anulowane.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.kolagen-ncn.pl.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.